Logo

Visite vum Här Minister Claude Meisch

Méindes, den 23. Januar war den Här Minister Claude Meisch bei eis op Besuch. Eis Schüler hunn him 2 vun eisen Projeten virgestallt.

Galerie photo