Logo

Inscriptions
Demandes d'inscription 7P : liste d'attente

Fieldgen for Future
De Grupp Eis Schoul, eng nohalteg Schoul huet sech Gedanke gemaach, wéi mer den Tri vun den Offäl...

Relais pour la vie
Och dëst Joer hu mir rem gutt geschafft! Een décke MERCI un all déi, déi matgemaach hunn!

COVID-19
À partir du 1er avril, il n’y a plus de tests à l'école et la permanence Covid cesse ses activité...