Logo

Perspektiv Handwierk

D'Chambre des Métiers stellt eise 5e-Klassen d'Handwierk zu Lëtzebuerg fir an erzielt wéi onst Liewen ouni Handwierk géif ausgesinn.

Méi Informatiounen zum Handwierk :

Hei och nach ee flotte Video :

Was wäre das Leben ohne das Handwerk ?