Logo

Dag vum Bam um Fieldgen

Am Kader vum "Dag vum Bam" hu mer dee leschte Freiden 2 Beem a Blummeknollen an eise Schoulhaff geplanzt.
Merci un d'Schüler aus dem Atelier "Onse Gaart" fir d'Viraarbecht an eisen Délégués à l'environnement, déi eng Hand mat ugepak hunn.

Galerie photo